Νέα δημοσίευση της ομάδας

Pesticide residues in fruit samples: comparison of different QuEChERS methods using liquid chromatography–tandem mass spectrometry.
C. Christia, E. Bizani, C. Christophoridis, K. Fytianos (2015)
Environ Sci Pollut Res, DOI 10.1007/s11356-015-4456-0