Νέα δημοσίευση της ερευνητικής μας ομάδας

Νέα δημοσίευση της ερευνητικής μας ομάδας:

A. Bourliva, N. Kantiranis, L. Papadopoulou; E. Aidona; C. Christophoridis, P. Kollias, M. Evgenakis, K. Fytianos, “Seasonal and spatial variations of magnetic susceptibility and potentially toxic elements (PTEs) in road dusts of Thessaloniki city, Greece: a one-year monitoring period.”, Science of the Total Environment,Volume 639, 15 October 2018, Pages 417–427