Νέα δημοσίευση από την ερευνητική μας ομάδα:

Mitsika, E. E., C. Christophoridis, N. Kouinoglou, N. Lazaridis, C. K. Zacharis and K. Fytianos (2021). “Optimized Photo-Fenton degradation of psychoactive pharmaceuticals alprazolam and diazepam using a chemometric approach—Structure and toxicity of transformation products.” Journal of Hazardous Materials 403: 123819.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389420318082