Επιτυχία του Εργαστηρίου

Το εργαστήριο συμμετείχε στη συγγραφή της ερευνητικής πρότασης FAIRWAY (Farm systems that produce good water quality for drinking supplies) στο πλαίσιο του προγράμματος της ΕΕ HORIZON2020-RUR-2016-2 call. Η πρόταση έλαβε εξαιρετική βαθμολογία και ανακοινώθηκε η χρηματοδότηση του ερευνητικού consortium 22 εργαστηρίων για 48 μήνες.Το εργαστήριο ENVILAB λαμβάνει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Horizon 2020 (grant agreement No 727984)


Farm systems that produce good Water quality for drinking water supplies — FAirWAY